Zeoli Marine 

Telephone   617-846-2800

 

Home           Feedback           Used Products

Mercruiser Sterndrive Packages

Mercruiser - Engine & Sterndrive Packages

 
 Carbureted Price Injected Price
3.0L Mercruiser 135hp Alpha Package $6,195.00 4.3L MPI Alpha Package $9,535.00
4.3L Bravo 2 Package $8,950.00 4.3L MPI Bravo 3 Package $10,225.00
4.3L Alpha Package $8,250.00 4.3L MPI Bravo 2 Package $10,225.00
4.3L Bravo 3 Package $8,950.00 5.0L MPI Alpha Package $10,595.00
5.0L Alpha Package $8,995.00 5.0L MPI Bravo 1 Package $11,150.00
5.0L Bravo 2 Package $9,695.00 5.0L MPI Bravo 2 Package $11,270.00
5.0L Bravo 3 Package $9,695.00 5.0L MPI Bravo 3 Package $11,270.00
5.0L Bravo 1 Package $9,595.00 50 MAG MPI Alpha Package $11,775.00
5.7L Alpha Package $10,495.00 350 MAG MPI Bravo 1 Package $12,339.00
5.7L Bravo 1 Package $11,050.00 350 MAG MPI Bravo 2 Package $12,500.00
5.7L Bravo 2 Package $11,200.00 350 MAG MPI Bravo 3 Package $12,500.00
5.7L Bravo 3 Package $11,200.00 350 MPI Horizon Bravo 1 Package $13,559.00
    350 MPI Horizon Bravo 2 Package $13,695.00
    350 MPI Horizon Bravo 3 Package $13,695.00
    MX 6.2 MPI Bravo 1 Package $14,369.00
    MX 6.2 MPI Bravo 2 Package $14,489.00
    MX 6.2 MPI Bravo 3 Package $14,775.00
    MX 6.2 MPI Horizon Bravo 1 Package $15,578.00
    MX 6.2 MPI Horizon Bravo 2 Package $15,700.00
    MX 6.2 MPI Horizon Bravo 3 Package $15,995.00
    496 MAG Bravo 1 Package $16,760.00
    496 MAG Bravo 2 Package $16,895.00
    496 MAG Bravo 3 Package $17,195.00
    496 MAG HO Bravo 1X Package $20,850.00
    496 MAG HO Bravo 1XR Package $23,495.00